PRRS hos grise

Om PRRS hos grise...

PRRS giver høj dødelighed og store tab 

PRRS - Porcin Reproduktions- og Respirations Syndrom - er en meget smitsom virussygdom hos grise i alle aldre. Myndigheder og brancher i Danmark ønsker at reducere forekomsten af PRRS i Danmark. En reduktion vil øge overlevelsen i alle aldersgrupper af grise, øge bundlinjen hos producenten samt sænke antibiotikaforbruget. 

Læs også nyheden:
Bedre diagnoser af stenfostre og dødfødte pattegrise

Du kan mindske dine tab ved at blive fri for PRRS gennem sanering. Indtil du er klar til sanering, er det vigtigt, du har helt styr på smittebeskyttelsen, for PRRS smitter:

 • gennem luften og gennem sæd
 • ved kontakt mellem grise
 • via redskaber, udstyr i stalden samt staldpersonale, der har været i kontakt med smittede grise.

Nedenfor kan du læse mere om:

 • Symptomer
 • Frihed for PRRS – gevinster for overlevelse, din bundlinje og et lavere antibiotikaforbrug
 • Årsag til PRRS
 • Forebyggelse af PRRS – stabilisering og sanering
 • Smittebeskyttelse er afgørende
 • FAQ om PRRS

                             

Læs også "Sådan vinder du over PRRS" fra Maskinbladet.dk 

Symptomer på PRRS

PRRS kan ramme både søer og grise i vækst. Derudover påvirker PRRS-virus grisenes immunforsvar, så andre infektioner nemmere kan angribe grisene og fremkalde sygdomme. Også immunsystemets evne til at reagere på vacciner er forringet i dyr smittet med PRRS-virus. 

Hvis søerne får PRRS, kan de få reproduktionsproblemer, såsom: 

 • øget antal omløbere 
 • sene aborter/tidlige faringer 
 • flere svagtfødte og dødfødte grise 
 • øget dødelighed blandt pattegrisene.

         

Hvis pattegrisene oven i PRRS, er smittet med bakterier, der kan fremkalde sygdom resultere det ofte i flere grise med f.eks.:

 • Sodeksem
 • Ledbetændelse
 • Diarré
 • Hjernebetændelse

Sygdom forårsaget af bakterier kan behandles med antibiotika.

Vækstgrise med PRRS får luftvejssymptomer, såsom feber, pusten, nysen og evt. hoste. Det er som regel andre samtidige infektioner, der giver disse symptomer, f.eks. almindelig lungesyge (Mykoplasma) eller ondartet lungesyge (AP). PRRS forværrer også andre sygdomme, som f.eks. hjernebetændelse, ledbetændelse, diarré m.fl.  

Det er meget forskelligt fra besætning til besætning, hvor mange kliniske symptomer PRRS giver.

Nogle besætninger oplever ingen kliniske symptomer, mens andre får en meget høj pattegrisedødelighed under et akut udbrud.  

Uanset om PRRS virker som et problem eller ej i din besætning, vil sanering for PRRS næsten altid virke som en lettelse, da dødeligheden og antibiotikaforbruget falder, samtidig med at produktiviteten generelt forbedres.  Alt andet lige, er det meget nemmere at få en stabil drift i en besætning uden PRRS. 

                                                                           

PRRS kan forveksles med andre sygdomme, bl.a.:

Parvovirus 

PCV2 

Bemærk: PRRS-virus forværrer andre sygdomme grisen er smittet med

Er du fri for PRRS får søerne mange sunde pattegrise
Har du PRRS i din besætning får du tab som dødfødte grise

FOTOS: Er din besætning fri for PRRS, kan dine søer få et fuldt kuld og alle patter besat. Mens søer smittet med PRRS kan få reproduktionsproblemer, som du kan mærke på din bundlinje. Dødfødte og svagt fødte grise samt omløbere er nogle af de typiske symptomer.   

Frihed for PRRS-virus øger overlevelsen  

PRRS er kendt for at give øget dødelighed hos pattegrise. Helt ekstremt blev det efter et udbrud med en ny PRRS-variant i sommeren 2019, der i 13 besætninger gav tæt på en fordobling af den totale pattegrisedødelighed efter smitte med PRRS og antallet af fravænnede grise faldt (figur 1).    

Både i 2015 og 2013 har SEGES gennemført undersøgelser, der viste at både pattegrisedødeligheden og smågrisedødeligheden var højere i PRRS-positive besætninger. Alt andet lige vil det derfor sænke dødeligheden at blive fri for PRRS.   

Fald i antal fravænnede grise ved smitte med PRRS

Figur 1. Faldet i antal fravænnede grise pr. kuld efter smitte med PRRS i 2019. Bogstaverne A-D angiver besætninger. (mod.efter: SEGES Svineproduktion notat nr. 2008.)

Øget bundlinje uden PRRS 

Udbruddet af PRRS i sommeren 2019 gav et tab på mindst 1730 kr. pr. so. Dertil kom tabet som følge af, at producenten ikke kunne sælge PRRS-negative grise og dermed mistede tillæg. Tilbage i 2013 viste beregninger fra SEGES, at man ved et akut udbrud af PRRS havde et tab på op til 1059 kr. pr. årsso i tabsperioden, som var defineret indtil besætningen kom tilbage til sit før niveau.  

Der er altså god økonomi i at holde sig fri for PRRS. 

Lavere antibiotikaforbrug 

Antibiotika virker kun på bakterier, og da PRRS er et virus, hjælper antibiotika ikke på sygdommen. Men PRRS-virus svækker grisenes immunforsvar, så de bliver mere modtagelige for smitte med sygdomme forårsaget af bakterier. Dermed medfører PRRS indirekte et højere antibiotikaforbrug. Denne sammenhæng er vist gentagende gange, eksempelvis efter PRRS-udbruddet i 2019, samt i SEGES-undersøgelser fra 2015 og 2011. 

Så, alt i alt er det en ganske fornuftig beslutning at reducere forekomsten af PRRS.  

Årsag til PRRS

Sygdommen PRRS skyldes et PRRS-virus, som opdeles i to typer: PRRS-virus type 1 og PRRS-virus type 2, med henholdsvis europæisk og amerikansk oprindelse. De to typer ligger dog så langt fra hinanden, at var de blevet opdaget i dag, havde de sandsynligvis aldrig fået det samme navn.

PRRS blev konstateret første gang i 1992 og har siden spredt sig til hele landet. Sygdommen er deklareret i SPF-Sund, hvor overvågningen foregår ved at teste for antistoffer mod PRRS-virus.

Fakta om PPRS-virus og PRRS-antistoffer – se udviklingen over tid i figur 2, nedenfor. 

Grisen har PRRS-virus cirkulerende rundt i kroppen, når den er akut smittet med PRRS-virus og kan derved smitte andre grise. PRRS-virus kan påvises ved en PCR-test, i blod, spyt og væv fra grisene. 

Grisens immunforsvar danner antistoffer mod PRRS-virus. Antistofferne kan måles i grisens blod, fra cirka 2 uger efter, at grisen har været smittet med PRRS-virus. 

Påvisning af PPRS-virus og PRRS-antistoffer

Figur 2. Påvisning af PRRS-virus og PRRS-antistoffer i grise.  

Forebyg PRRS - Stabilisering eller sanering for PRRS

Kontrol over PRRS kan du enten få ved at have et PRRS-stabilt sohold, dvs. at søerne har antistoffer (seropositive) mod PRRS-virus, men er fri for PRRS-virus cirkulation (PCR-negative), og man fravænner PRRS-virus negative grise. Alternativt kan du vælge at blive helt fri for PRRS-virus gennem en sanering.  

Hvad der passer bedst i din besætning afhænger helt af, hvordan besætningen ligger geografisk i forhold til andre PRRS-smittede besætninger. Hvis der er stor risiko for nabosmitte med PRRS-virus, er et PRRS-stabilt sohold oftest at foretrække i første omgang for at undgå reinfektion. Når situationen ud i fremtiden forhåbentligt bliver bedre, kan du igen overveje sanering.

Brug af vacciner til at kontrollere PRRS 

Når man i et sohold skal have kontrol over PRRS, anvender man ofte modificerede levende PRRS-vacciner (MLV). Men når en gris har fået en MLV PRRS-vaccine får den cirkulation af PRRS-virus i blodet, som den kan sprede til andre grise i besætningen. Det sker ikke ved brug af dræbte PRRS-vacciner. 

Sanering for PRRS ved brug af vacciner 

Hvis man har en vedvarende stabil besætning, hvor alle søer har antistoffer mod PRRS-virus og der fravænnes PRRS-virus negative grise, er det i teorien bare at stoppe vaccination. Men inden bør du sammen med din dyrlæge sikre dig, at der ikke er cirkulation af PRRS-virus i besætningen, og at du ikke risikerer at blive smittet med PRRS-virus fra naboen. 

God smittebeskyttelse mod PRRS er afgørende 

Vacciner er en stor hjælp, når PRRS skal kontrolleres og/eller saneres. Men du kommer ikke uden om et klart fokus på optimal smittebeskyttelse, som McRebel, strikt alders-adskilt produktion (Alt ind-Alt ud) og hygiejne.  

Vaccinerne vil aldrig kunne præstere den samme effekt, hvis smittebeskyttelse er dårlig, slet ikke mod PRRS-virus.

Kanyler og andet udstyr til vaccination kan sprede PRRS-virus

Derfor er det meget vigtigt, du skifter kanyle ofte, helst mellem hvert kuld i farestalden og hver sti hos vækstgrisene. Ved sygdomsbehandling kan det være en god ide at skifte kanyle mellem hver gris. Bruger du andet udstyr til vaccination eller medicinering, er det også vigtigt at have fokus på, om det er med til at sprede smitte med PRRS-virus. 

Alt udstyr til vaccination og medicinering bør du vaske og desinficere regelmæssigt.  

Generelt skal du have fokus på at optimere hele hygiejnen omkring håndtering af grisene. PRRS-virus kan nemlig smitte via en lang række redskaber. Gå hele proceduren omkring håndtering af grisen efter og overvej, om der eventuelt findes alternativer. Måske er det tid til at droppe pumpen, som mange grise får i munden i løbet af en dag?  

Grisen udskiller også PRRS-virus fra luftvejene, som kan spredes gennem luften og smitte andre grise (figur 3). At PRRS kan spredes via luften, var vi i Danmark faktisk de første i verden, der viste for præcis 20 år siden, i 2002. Desværre gør det udfordringen med at kontrollere PRRS i besætningen sværere og gør også, at den kan spredes mellem besætninger. 

        

Skift ofte kanyle, så du ikke spreder PRRS i din besætning

FOTO: Kanyler kan nemt sprede PRRS. Skift derfor ofte kanylen og sørg i det hele taget for god hygiejne i stalden.   

PRRS-virus spredes, når grisen hoster eller nyser

Figur 3. Grise udskiller PRRS-virus via luftvejene. Når grisen ånder ud, hoster eller nyser, udskiller den en sky af PRRS-virus, der kan smitte andre grise.  

For at bryde smittekæden er det derfor meget vigtigt at gøre alt, hvad du kan for at undgå sammenblanding af grise af forskellige aldre. I stedet skal du sikre så strikt sektionering som muligt. Derved kan du være med til at afbryde PRRS-smitten. Jo flere kontakter en gris har, jo flere muligheder for smitte (figur 4).  

PRRS smitte mellem grise, jo flere kontakter, jo mere grise bliver smittet

Figur 4: Jo flere kontakter en gris har, jo flere muligheder har den for at smitte andre grise.   

Derudover, så kender din dyrlæge garanteret din besætning rigtig godt og kan fortælle meget mere om, hvordan din besætning vinder kampen mod PRRS.

På svineproduktion.dk kan du læse mere om

PRRS og den nationale reduktionsstrategi

FAQ om PRRS

Virker antibiotika mod PRRS?

Nej. PRRS er en virusinfektion, men antibiotika virker mod eventuelle bakterielle sekundære infektioner.

Hvad betyder PRRS for min produktion?

PRRS kan påvirke tilvæksten, dødelighed og reproduktionen. Desuden bliver grisene mindre modstandsdygtige over for andre infektioner.

Bør jeg vaccinere mine polte mod PRRS?

Det er en tommelfingerregel at basisvaccinere dine polte mod PRRS. Det kan forebygge et PRRS-reproduktionsproblem i besætningen. Husk poltene skal være i karantæne 8 – 12 uger efter vaccination med modificeret levende PRRS-vaccine.

Bør jeg vaccinere mit sohold mod PRRS?

Vaccination af søerne kan være med til at sænke mængden af PRRS-virus i soholdet. Såfremt der er styr på management, kan du med tiden fravænne PPRS-virus-fri smågrise. Når søerne er vaccinerede, får pattegrisene antistoffer via råmælken, der beskytter dem i den første del af livet.

Med modificeret levende PRRS-vaccine kan søerne udskille PRRS-vaccinevirus i en periode efter vaccination. Dette sker ikke med dræbte PRRS-vacciner. En plan for sovaccination mod PRRS bør altid udarbejdes i samarbejde med besætningsdyrlægen.

Hjælper smittebeskyttelse noget?

Ja, en høj grad af smittebeskyttelse er alfa og omega, når du skal vinde over PRRS-virus i din besætning

Er det en god ide at sanere for PRRS?

Alt andet lige, så vil du opnå en langt bedre og mere stabil produktion, efter sanering for PRRS. Men har du naboer med PRRS tæt på, kan der være risiko for, at du får PRRS tilbage, spredt via luften. I sådan et tilfælde er det nødvendigt, at både du og din nabo sanerer for PRRS samtidigt.

Tips og tricks til grisestalden med Ceva Gris

Last update: 02/02/2023

Tilbage til toppen