Fortrolighedspolitik

Ceva Animal Health A/S forpligter sig til at overholde gældende regler vedrørende beskyttelse af personlige data.

Hos Ceva Animal Health A/S lægger vi stor vægt på overholdelsen af gældende lovgivning angående persondatabeskyttelse.

Ceva Animal Health A/Sforpligter sig til at anvende bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse (EU Forordning 2016/679) « GRDP/GFDB » og beskytte de personoplysninger der indsamles og behandles.

Således iværksætter Ceva Animal Health A/S (eller Ceva) foranstaltninger til sikring af overholdelsen af disse bestemmelser i organisationen, navnlig af ansatte, partnere og leverandører der behandler personoplysninger, nemlig:

► Personoplysninger behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde;

► De indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål;

► Personoplysninger opbevares på hensigtsmæssig, relevant og begrænset vis under hensyn til det formål de er behandlet til;

► Personoplysninger skal være nøjagtige og foranstaltninger iværksættes til slettelse eller rettelse af unøjagtige oplysninger.

Vor forpligtelse til at beskytte dine data

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er GDPR eller GFDB?

GDPR « General Data Protection Regulation »

GFDB «  Den Generelle Forordning om Databeskyttelse »

Det er en referencetekst inden for europæisk lovgivning angående personoplysningsbeskyttelse

Den opretter en fælles harmoniseret juridisk ramme gældende for samtlige medlemsstater med det formål at sikre privatlivs- og personoplysningsbeskyttelse.

 

 • Hvem angår GDPR/GFDB?

GDPR/GFDB gælder ikke alene for organisationer beliggende i EU, men tillige for organisationer der er beliggende uden for EU, hvis de tilbyder varer eller tjenester på Unionens territorium.

 

 • Hvornår træder GDPR/GFDB i kraft?

Reglementet har været gældende siden den 25. maj 2018 for hele den Europæiske Union.

 

 • Hvad er behandling af personoplysninger?

Databehandling defineres som enhver operation eller serie af operationer udført ved hjælp af automatiserede eller ikke automatiserede procedurer anvendte på dataserier, så som registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, ekstraktion, søgning, brug, meddelelse ved overførsel, spredning eller enhver anden form for til rådighedsstilling, tilnærmelse eller interkonneksion, begrænsning slettelse eller destruktion.

 

 • Hvilke data omfattes af  GDPR/GFDB?

GDPR/GFDB regulerer kun personoplysninger, der udgøres af samtlige oplysninger der angår en identificeret eller identificérbar fysisk person.

 

 • Hvilke personoplysninger anses for følsomme?

Oplysninger om racemæssig eller etnisk herkomst, politisk, filosofisk, eller religiøs overbevisning, fagforenings tilhørsforhold, helbred eller seksualliv.  

 

 • Hvordan indsamles og behandles følsomme data?

Følsomme data er data der i henhold til deres natur indebærer en risiko for personernes rettigheder og frihed og som derfor er underlagt en forstærket beskyttelsesordning.

GDPR/GFDB fastslår princippet om forbud mod behandling af følsomme data, et forbud der ledsages af visse dispensationer.

Der er fastsat flere undtagelser, og alternativer til forbuddet mod databehandling.

 

 • Hvad er en behandlingsansvarlig/data-ansvarlig?

En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur for en anden organisation, der alene, eller sammen med andre, fastsætter mål og midler til behandling af personoplysninger.  

 

 • Hvad er en underleverandør?

En underleverandør defineres som en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en tjeneste eller en anden organisation, der behandler personoplysninger på vegne af den behandlingsansvarlige.

 

 • Er behandling uden edb berørt?

GDPR/GFDB gælder enhver behandling af personoplysninger, helt eller delvist automatiseret, tillige med ikke automatiseret behandling af data, som er eller vil bliver overført i et register.

Et register er ikke kun en database, eller et Excel skema. Det kan være et papirdokument, en video-overvågningsinstallation, der registrerer oplysninger om person…

 

 • Hvad er de vigtigste mål for GDPR/GFDB?

-Skabe en ensartet ramme gældende for hele den Eurpæiske Union og et forstærket  samarbejde mellem tilsynsmyndighederne

 

-Ændre metode med  ansvarliggørelse af de behandlingsansvarlige

I henhold til princippet om ansvarliggørelse, er der oprettet et register for behandlingsaktiviteter. Det registrerer absolut samtlige forskellige databehandlinger.  

 

-Styrke menneskerettighederne

►   Ret til information opg samtykke: plus de transparence

►   Ret til adgang og rettelse

►   Ret til sletning via retten til at blive glemt

►   Ret til indsigelse og anmodning om begrænsning

►   Ret til portabilitet af data

►   Ret til at begære erstatning

 

-Respektere  persondata helt fra begyndelsen på nye projekter og som standardforanstaltning for  igangværende projekter

Beskyttelse af data fra begyndelsen

Berskyttelse af dat helt fra et projekts begyndelse  kræver inden start og ved fastsættelsen af midler til behandling iværksættelse af tekniske og organisatoriske foranstaltninger beregnet til at realisere grundprincipperne for beskyttelse af den berørte persons data, navnlig hvad angår   den risiko som behandlingen udgør for fysiske personers rettigheder og frihed.

Databeskyttelse som standforanstaltning

Som standard foranstaltning behandles kun de data der er nødvendige i forhold til det specifikke mål for behandlingen. Disse principper gælder for mængden af data, udtræk,ingen af behandlingen, varighed af opbevaring og mulighed for adgang.  

Databeskyttelsesvurdering

Reglementet kræver at de behandlingsansvarlige og underleverandørerne, at de foretager en databeskyttelsesvurdering forud for behndlinger der kunne medføre en høj risiko for fysiske persioners rettigheder og frihed

Fortrolighedspolitik

Selskabet Ceva Animal Health A/S (herefter benævnt « Ceva ») lægger stor vægt på beskyttelse af brugerne af selskabets websteder, deres privatliv og oplysninger fra dem.

Ceva indsamler og behandler personoplysninger inden for rammerne af sine aktiviteter i sin egenskab af ansvarlig for databehandling og selskabet er følgelig underlagt gældende regler for beskyttelse af personoplysninger, nærmere bestemt den generelle europæiske forordning om databeskyttelse nr. 2016/679 af 27. april 2016 (kaldet ”GRDP/GFDB”), tillige med samtlige nationale regler der indføres som følge af forordningen.

Nærværende fortrolighedspolitik (herefter benævnt « Politikken ») har til formål at oplyse dig på klar, enkel og komplet vis om hvordan Ceva indsamler og bruger visse personoplysninger om dig, navnlig via eller i forbindelse med sine websteder eller mobil apps, og om de midler du har til rådighed for at kontrollere denne brug og udøve dine rettigheder des angående.

1. VED HVILKE LEJLIGHEDER INDSAMLES DINE PERSONOPLYSNINGER?

Ceva kan få brug for at indsamle dine personoplysninger ved forskellige lejligheder (on-line eller fysisk)

Sommetider kan Ceva indsamle dine oplysninger ved hjælp af formularer, i hvilke felter markeret med en asterisk '*' anses for obligatoriske og skal udfyldes. I modsat fald vil adgang til visse tjenester og brug deraf være umulig.

 • De oplysninger du giver os ved at oprette en konto på vores websteder eller mobil apps  

Hvis du ønsker at bruge visse websteder, skal du identificere dig ved at oprette en konto. Ved oprettelsen af en konto på vores websteder eller mobil apps, bliver du bedt om at give visse oplysninger af personlig art, navnlig dine identificering oplysninger.

Disse oplysninger giver os mulighed for at styre oprettelsen af din profil og sikre styring af din konto.

Disse behandlinger er begrundede i den behandlingsansvarliges forfølgelse af sin legitime interesse i henhold til artikel 6 i GRDP/GFDB.

 • Oplysninger du meddeler os som svar på et stillingsopslag eller ved spontan ansøgning

De personoplysninger fra ansøgere som Ceva indsamler under rekrutteringsforløbet, navnlig hidrørende fra deres CV og de indsendte motiverede ansøgning breve, jobsamtaler med Ceva, eventuelt resultaterne af psykotekniske prøver tilligemed svarene på de spørgsmål der stilles, er beregnet til at bruges.

Disse oplysninger behandles udelukkende af Ceva og selskabets filialer under behandlingen af din ansøgning.  

Det juridiske grundlag for behandlingen hviler både på samtykke og den legitime interesse for den behandlingsansvarlige, der skal styre rekrutteringen.

 • Oplysninger der indsamles automatisk, når du besøger vores websteder på internet

Når du browser på vores websteder, kan cookies indsættes i din terminal (computer, smartphone, tablet), med forbehold af de valg du måtte udtrykke og som du til enhver tid kan ændre.

En cookie er en lille tekstfil, der indeholder oplysninger om browsing på webstederne, og hvis hovedformål er at forbedre brugen af internet og muliggøre at sende skræddersyede tjenester til brugeren.

Når vores websteder bruges, indsætter Ceva navnlig cookies til måling af brug.  Cookies til måling af brug hjælper os til at forstå den måde webstederne bruges på, analysere deres ergonomi og detektere og løse tekniske problemer.

Disse cookies er underlagt Brugerens samtykke.

Du bedes venligst søge videre oplysninger i rubrikken om vores cookies politik – indføj link.

 • Oplysninger du meddeler os ved at tilmelde dig vores nyhedsbreve

Ceva har udarbejdet nyhedsbreve, så du regelmæssigt får oplysninger om Ceva nyheder.

Ved at opgive din e-mailadresse, giver du dit samtykke til at modtage nyheder fra Ceva.

Du kan trække dit samtykke tilbage og opsige dit Newsletter abonnement til hver en tid ved at følge linket til opsigelse af abonnement forneden på nyhedsbrevet.

 • Oplysninger du meddeler os via kontaktformular erne

Ceva har oprettet kontaktformularer

Oplysninger du udfylder i denne formular gør det muligt for os at svare på dine spørgsmål. Denne behandling forudsætter dit samtykke.

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til noget andet formål.

 • Oplysninger du meddeler os for at deltage i en konkurrence

Behandlingen af personoplysninger der foretages af Ceva forudsætter dit samtykke

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til noget andet formål.

 • Retlige eller forordning mæssige krav

Ceva kan foranlediges til at indsamle og forpligtes til at meddele dine personoplysninger for at efterkomme retlige eller forordning mæssige anmodninger, retsafgørelser, stævninger eller retlige procedurer, dersom det er nødvendigt for at overholde gældende lov.  

 • Oplysninger der overføres via de sociale netværker

Hvis du har en konto på et socialt netværk og du identificerer dig selv på et Ceva websted eller mobil app via denne funktionalitet uden forudgående tilmeldelse på webstedet eller mobilappen kan Ceva modtage oplysninger hidrørende fra det sociale netværk.  

Disse oplysninger gør det muligt at autentificere dig og oprette en konto.

Betingelserne for deling og meddelelse af disse oplysninger er fastsat i betingelserne for tilmeldelse til de sociale netværker og er under alle omstændigheder underlagt dit forudgående samtykke.

2. HVAD ER VORES POLITIK ANGÅENDE OPLYSNINGER  VEDRØRENDE MINDREÅRIGE?

Ceva lægger stor vægt på beskyttelse af mindreåriges personoplysninger.

Vores websteder er ikke beregnet til mindreårige under 18 år og vi indsamler ikke personoplysninger om sådanne. Mindreårige under 18 år skal have tilladelse fra deres forældre eller indehaveren af forældremyndigheden før den mindreårige kan opgive sine personoplysninger.

Dersom vi konstaterer at der er indsamlet personoplysninger om mindreårige under 18 år uden forudgående tilladelse fra forældrene, destrueres de øjeblikkeligt.   

3. HVOR LÆNGE OPBEVARES PERSONOPLYSNINGERNE OG HVORDAN FJERNES DE?

Ceva opbevarer kun dine personoplysninger den tid der er nødvendig til gennemførelse af de formål der forfølges, med forbehold for lovlige muligheder for arkivering, forpligtelse til bevaring af visse oplysninger og/eller anonymisering.

Varighed af opbevaring defineres i henhold til formålet med behandling og tager navnlig hensyn til gældende lovbestemmelser der pålægger en præcis opbevaringsperiode.

Nedenfor finder du eksempler på gældende opbevaringsperioder:

 • Administration af din oprettelse af en konto: dine oplysninger behandles indtil du beslutter at opsige din konto. Du kan opsige din konto når som helst ved at tage adgang til din kontos parametre.

Dog vil vi, dersom du ikke har besøgt vores websted i tre år, slette din konto.

► Kontaktformular: vi behandler dine personoplysninger den tid der er nødvendig til behandling af din anmodning. Under alle omstændigheder slettes dine oplysninger ved afslutningen af en 2 års periode fra din sidste kontakt at regne.

► Nyhesbrev: vi behandler dine personoplysninger indtil du opsiger dit abonnement eller annullerer dit abonnement på nyhedsbrevet.

► Konkurrence: dine oplysninger kan opbevares efter konkurrencens afslutning med lovmæssigt formål.

► Jobansøgning: dine personoplysninger vil blive opbevaret maksimalt 2 år fra sidste kontakt at regne.

4. HVEM KAN VI OVERFØRE DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

Da dine personoplysninger er fortrolige, er det kun personer, som på grund af deres funktion er behørigt bemyndiget af Ceva, der kan få adgang til dine personoplysninger, med forbehold af eventuel overførelse for så vidt som gældende lov kræver det.

Ceva forpligter sig til at tage alle nødvendige organisatoriske og tekniske forholdsregler for at bevare oplysningernes sikkerhed, integritet og fortrolighed.

Vi sælger ikke personoplysninger til tredjepart.

Dine personoplysninger kan overføres til selskaber der tilhører Ceva Koncernen.

Vores bemyndigede tjenesteydere kan ligeledes få brug for at behandle dine personoplysninger for så vidt som de er strengt nødvendige for udførelsen af de ydelser vi betror dem: det drejer sig nærmere bestemt om tjenesteydere der tager sig af forvaltning af kunderelationer, organisation af konkurrencer, forvaltning af loyalitetsprogrammer, forsendelse af e-mails med henblik på markedsføring, lagring af data ...

Under visse omstændigheder, kan vi overføre dine personoplysninger uden for EU til lande, der ikke giver tilstrækkelig beskyttelse af persondata behandlingen i forhold til EU normer.  I så tilfælde sikrer vi overførsel og behandling med en passende juridisk ramme for at garantere et højt data beskyttelsesniveau, uanset hvor dine oplysninger behandles. Overførslen kan baseres på et « Privacy Shield », en selv registreringsprocedure, der forsyner virksomhederne med en mekanisme, så de opfylder EU kravene angående databeskyttelse.

Vi kan ligeledes foranlediges til at dele disse oplysninger med offentlige administrationer og organer i medfør af lovbestemmelser.

5. HVORDAN BEVARES  DINE PERSONOPLYSNINGERS SIKKERHED?

Ceva sørger for at beskytte og sikre dine personoplysninger, så fortroligheden garanteres? og det forhindres at de fordrejes, beskadiges, ødelægges eller videregives til ikke-bemyndigede tredjemænd.

Når videregivelse af data til en tredjemand er nødvendig og autoriseret, sikrer Ceva at tredjeparterne  garanterer det samme beskyttelsesniveau for de pågældende data som det Ceva giver, ved at kræve kontraktmæssige garantier, der navnlig sikrer at oplysningerne behandles udelukkende til de autoriserede formål, med den påkrævede fortrolighed og sikkerhed.

Ceva tager de nødvendige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre at personoplysningerne opbevares så sikkert som muligt i den tid der er nødvendig til udførelse af de mål der forfølges, i henhold til gældende lov.  

Selv om Ceva tager alle rimelige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger findes der ikke nogen fuldstændig ufejlbarlig overførsels- eller lagring teknik.

I henhold til gældende lov, forpligter Ceva sig til, i tilfælde af lækage af personoplysninger som kunne indebære en høj risiko for de omhandlede personers rettigheder og frihed, til at meddele overtrædelsen til den kompetente tilsynsmyndighed, og når det kræves af den omtalte lovgivning, at meddele det til de personer det angår.   

Uanset ovenstående, er det op til dig at vise forsigtighed og forhindre al uautoriseret adgang til dine personoplysninger og til dine terminaler computer, smartphone, tablet,…), navnlig ved dit valg af en stærk adgangskode.

6. HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

Med forbehold af de betingelser der er fastsat af gældende lov, har du i forhold til dine personoplysninger følgende rettigheder:

 • Ret il information om behandlingen af dine personoplysninger

Ceva bestræber sig på at give præcis, transparent, forståelig og let tilgængelig information i en klar og enkel form om vilkårene for behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til adgang, rettelse og fjernelse (eller « ret til at blive glemt ») af dine personoplysninger

Adgangs Retten giver dig mulighed for at få bekræftet hos Ceva, om dine personoplysninger behandles af os eller ikke, betingelserne for behandlingen, samt modtage en kopi (for ekstra kopier har Ceva ret til eventuelt at forlange betaling af rimelige omkostninger, baseret på de administrative omkostninger). Når denne anmodning præsenteres elektronisk, leveres oplysningerne i en almindelig benyttet elektronisk form, med mindre du anmoder om noget andet.

Du har ligeledes ret til så hurtigt som muligt at få rettet de personoplysninger om dig, der er unøjagtige eller ikke komplette.

Endelig har du ret til, med forbehold af de undtagelser der er bestemt i gældende lov (f. eks. Den nødvendige opbevaring for at opfylde en retlig forpligtelse), at anmode om slettelse, så hurtigt som muligt af dine personoplysninger, når én af følgende grunde kan anvendes:

► dine personoplysninger er ikke længere nødvendige til det formål de blev indsamlet eller behandlet til:

► du ønsker eventuelt at trække dit samtykke som dannede grundlag for behandlingen af dine personoplysninger tilbage, og der er ikke noget andet grundlag der berettiger behandlingen;

► du anser at dine personoplysninger har været genstand for ulovlig behandling, og du kan bevise det;

► dine personoplysninger skal fjernes i henhold til en retlig forpligtelse.

► Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger

Gældende lov fastsætter, at denne ret kan påberåbes i visse tilfælde, navnlig følgende tilfælde:

► når du bestrider nøjagtigheden af dine personoplysninger, kan behandlingen begrænses i den tid der er nødvendig for at kontrollere deres nøjagtighed;

► når du anser at behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig, og du kan bevise det, men du modsætter dig fjernelse af dine persondata, i denne situation kan du i stedet kræve begrænset behandling;

► når Ceva ikke længere har brug for dine personoplysninger, men de stadig er nødvendige i forhold til konstatering, udøvelse eller forsvar af dine rettigheder for retten;

► når du modsætter dig en behandling der begrundes i den behandlingsansvarliges legitime interesse, mens det kontrolleres om den behandlingsansvarliges lovlige grunde har forrang over for dine grunde.

 • Ret til indsigelse heri indbefattet mod markedsføring

Du kan når som helst modsætte dig behandling af dine personoplysninger, heri indbefattet profilering, når særlige omstændigheder taler herfor. Dine oplysninger behandles så ikke længere, med mindre der er retlige og tvingende grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser og rettigheder og frihed, eller grunde der er forbundet med konstatering, udøvelse og forsvar af dine rettigheder for retten. Når behandlingen har til formål markedsføring, kan du til hver en tid gøre indsigelse.  

I så tilfælde vil du ikke længere modtage personaliserede tilbud.

 • Retten til portabilitet /overførsel af personoplysninger

Når behandlingen er på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, gør retten til portabilitet det muligt at modtage de personoplysninger du har leveret til Ceva i et struktureret, almindelig anvendt og maskin-læseligt format og overføre personoplysningerne til en anden behandlingsansvarlig, uden at Ceva forhindrer det.

Når det er teknisk muligt, kan du anmode om at disse personoplysninger overføres direkte til en anden behandlingsansvarlig af Ceva.

 • Ret til at trække samtykke til behandling af personoplysninger tilbage

Når Ceva behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan dette trækkes tilbage når som helst.

Tilbagetrækningen af dit samtykke gælder dog kun for fremtiden i henhold til gældende lov, og kan derfor ikke bestride lovligheden af den behandling der har fundet sted før tilbagetrækningen.  

 • Ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden

Hvis du på trods af Cevas bestræbelser for at beskytte dine personoplysninger er af den opfattelse, at dine rettigheder ikke er blevet respekteret, har du adgang til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

Du kan finde en liste over tilsynsmyndigheder på Europakommissionens hjemmeside.

 • Ret til at bestemme dine personoplysningers skæbne efter din død  

Endelig har du ret til at organisere, hvad der videre skal ske med dine personoplysninger post-mortem ved at fastlægge generelle eller særlige retningslinjer.  Ceva forpligter sig til at overholde disse anvisninger. Hvor der ingen anvisninger findes, anerkender Ceva at arvingerne kan udøve visse rettigheder, navnlig retten til adgang, hvis det er nødvendigt for skifte af afdødes bo; og retten til indsigelse for at lukke afdødes brugerkonti og modsætte sig behandling af dennes data.  

7. VILKÅR FOR UDØVELSE AF DINE RETTIGHEDER

Hvis du har spørgsmål om nærværende og/eller hvis du vil udøve dine rettigheder som beskrevet ovenfor kan du henvende dig til Ceva, via formularen

Ceva forpligter sig til at svare så hurtigt som muligt, og under alle omstændigheder inden for en frist på en måned fra modtagelsen af din anmodning at regne.

Om nødvendigt kan denne frist forlænges med to måneder under hensyntagen til det store antal meget komplekse anmodninger der sendes til Ceva. I så tilfælde vil du blive informeret om forlængelsen og begrundelsen for udsættelsen. Hvis din anmodning fremsendes elektronisk, vil oplysningerne ligeledes blive leveret til dig med elektronisk post, oplysningerne vil ligeledes blive tilsendt dig elektronisk, når det er muligt, med mindre du udtrykkeligt forlanger at det gøres på anden vis. Hvis Ceva ikke imødekommer din anmodning, vil selskabet informere dig om grunden hertil, og du har så mulighed for at indgive klage til tilsynsmyndigheden og/eller indlede en retssag.

Politik vedrørende cookies

Nærværende cookies politik gælder ved besøg på Ceva Animal Health A/S (Ceva) websteder og mobil apps   

Ved browsing på disse Sites, er det sandsynligt at du modtager cookies afsendt og administreret af Ceva Animal Health A/S tillige med cookies der er sendt fra andre websteder eller servere der drives af tredjepart (« tredjeparts Cookies »).

1. HVAD ER EN COOKIE 

Udtrykket « cookies » dækker samtlige de sporingsværktøjer der lægges ind i din maskine (computer, smartphone, tablet) og/eller som læses ud fra din maskine, når du besøger et websted eller en mobil app (site) eller når du ser på en reklame. Deres formål er først og fremmest at indsamle oplysninger om din browsing på webstederne og tilsende dig personaliserede tjenester.

2. HVILKE COOKIES?

2.1. TEKNISKE COOKIES

Det er cookies der er uundværlige for tilfredsstillende funktion, tilfredsstillende browsing på vores websteder og forbedring af webstedernes funktioner og præstationer.

Dog er det sådan, at hvis du deaktiverer brugen af disse cookies, er der funktioner du ikke længere kan bruge.

Disse cookies indsamler ikke nogen persondata.

2.2. PRÆSTATIONS COOKIES

Det er cookies der kan indsamle oplysninger om brugen af vores websteder, og som gør det muligt at forbedre indhold og/eller tilpasse det.

De gør det muligt at indsamle oplysninger om hvordan du bruger webstedet, antallet af besøg per side, hvor lang tid du tilbringer på en side, eller antallet af klik.

Alle disse cookies aktiveres automatisk når du accepterer de pågældende cookies. Men hvis du ønsker at deaktivere dem, opfordrer vi dig til at læse afsnittet «Træffe et valg» nedenfor.

De oplysninger der bevares kan ikke bruges til kommercielle formål.

2.3. REKLAME-COOKIES

Disse cookies gør det muligt at vise dig reklamer, der svarer til dine interessecentre og måle effektiviteten af vores reklamekampagner.

Måle-Cookies
Disse cookies gør det muligt for os at måle effektiviteten af vores reklamekampagner 

Targeting Cookies

Disse cookies giver os kendskab til dine browsing vaner, så vi kan udsende reklamer der kan tænkes at interessere dig.

Targeting cookies gør det muligt for os:

 • at indsamle personoplysninger eller ikke personlige oplysninger ved hjælp af quizz,
 • at få kendskab til indholdet på de sider du har besøgt,
 • at få kendskab til de oplysninger du har valgt at opgive ved din tilmelding til andre websteder,
 • at få kendskab til de sider og websteder du har besøgt under browsing for nylig eller lige før du kom ind på vores websted,
 • at få kendskab til din (geografiske) position.
2.4. COOKIES UDSENDT EF TREDJEPART - PIXEL

Det er sandsynligt at vi på vores websteder indbefatter cookies hidrørende fra tredjeparter der gør det muligt for dig at dele indhold på vores websteder.

Disse cookies administreres ikke af Ceva og vi har ingen kontrol med de metoder de sociale netværk anvender til indsamling af oplysninger om din browsing på vores websteder i tilknytning til personoplysninger de råder over.  

Udsendelse og brug af cookies af disse tredjeparter er underlagt deres privatlivspolitik.  

Vi opfordrer dig til at læse de pågældende sociale netværks privatlivspolitik og gøre dig bekendt med deres formål navnlig til reklamer, samt oplysninger om browsing som de kan indsamle takket være disse applikationstaster. Beskyttelsespolitikken skal navnlig gøre det muligt for dig at træffe dine valg hos de sociale netværk, nærmere bestemt ved indstilling af dine bruger kontoer

3. HVORDAN KONTROLLERES COOKIES

3.1 DIN ACCEPT

Under din første konneksion på vores websteder, bliver du bedt om at acceptere cookies.

Gyldigheden af dit samtykke er på maksimum ca. 13 måneders varighed.

3.2  AFVISNING AF COOKIES

Du kan ændre eller afslå indsamling af oplysninger via Cookies ved aktivt at administrere din browsers indstillinger.

 • Aktivere eller deaktivere samtlige cookies;
 • Fjerne specifikke cookies, der allerede er registreret i din browser;
 • Forhindre visse Websteder i at registrere cookies i din computer;
 • Blokere tredjeparts cookies (når cookies under din browsing navigation på et websted lagres i din computer af et andet websted).

Dog må det siges at alle de indstillinger du måtte foretage må formodes at ændre din browsing og dine adgangsbetingelser til visse tjenester der kræver brug af cookies.

Vi fraråder derfor at nægte brug af tekniske cookies, som er nødvendige for webstedets funktion og for hvilke et afslag vil forhindre dig i at browse på normal vis.

Afvisning af targeting cookies eller måler cookies medfører kun standsning af reklamer på vores websteder eller på Internet, disse vil derfor ikke længere være tilpasset  dine interesse centre.

3.3. TRÆFFE DINE VALG

Indstilling af browser software

Hertil skal du følge de instrukser din browser giver dig.

Du kan også klikke på nedstående links for at komme frem til instrukserne for visse af de mest kendte browsere:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042,

Firefox:http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

iOS: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

Android: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices

Tredjeparts Cookies

Det er kun udstederen af den pågældende tredjeparts cookie der har mulighed for at læse eller ændre de elementer som cookien indeholder. Disse tredjeparts cookies underlagt de pågældende tredjeparters privatlivspolitik.  

For videre oplysninger og for at træffe dit valg hvad disse cookies angår, kan du klikke på et af følgende links:

3.4  FOR VIDERE OPLYSNINGER

Endvidere kan du, for at få mere at vide om hvordan cookies og målrettede reklame fungerer, besøge:

Digital Advertising Alliance i USA: Digital Advertising Alliance

Digital Advertising Alliance of Canada i Canada: Digital Advertising Alliance of Canada

European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa: European Interactive Digital Advertising Alliance

Disse organer gør det muligt for dig at framelde dig fra reklamer online baseret på dine interesse centre og fra samtlige virksomheder der er medlemmer

YourOnlineChoices: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies

Dette websted tilbyder dig styring via en centraliseret interface, at udtrykke dit afslag eller din accept af de cookies der formodentlig bruges.

For at få mere at vide om cookies, kan du besøge webstedet Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/.

4 – A JOUR FØRING AF COOKIES POLITI 

Cookies politikken kan ændres med tiden. Disse ændringer er gyldige straks efter visning af den ændrede cookies politik. Du opfordres til regelmæssigt at læse cookies politikken for at se efter mulige ændringer

Brugsvilkår

I. Content and Access to the Website

A. Content of the Website

This Website of Ceva Santé Animale Group (hereinafter the Website) has been created to provide Users with information about the company, its organization, research, products, human resources policy,  locations, communication. This webWebsite cannot under any circumstances constitute a contractual offer.

Any natural or legal person, connecting, browsing or using the Website (hereinafter the User), acknowledges having read these Terms of Use (hereinafter "Terms of Use" or "Terms") at the time of its connection to the Website and accepts them without reserve. The fact that the User does not have to click to accept the Terms of Use does not constitute an obstacle to their opposability.

Since the communication to the public regarding veterinary medicinal products is the subject of specific regulations, the information that the User finds on the Website must not be used to give a medical opinion or to replace a consultation with a professional health.
Similarly, this information can not be interpreted as a recommendation on the use of products without the advice of a veterinarian.

Ceva undertakes to verify that the content of the Website complies with the legal provisions in force. Ceva also undertakes not to disseminate data in violation of the rights of third parties, violent, pornographic or defamatory and not to disseminate illegal content, including racist, xenophobic, pedophile or otherwise detrimental to human dignity .

Ceva endeavors to update the content of the Website and to provide the User with accurate information. Nevertheless Ceva can not be held responsible for any errors and / or omissions. The User may notify any error or omission to the following e-mail address: contact@ceva.com

The User remains responsible for the use of the Website including its previous use if he gives up using the Website.

Ceva reserves the right to modify, terminate, suspend or discontinue without notice all or part of the services or content of the Website.

The Website may contain hypertext links to other Websites not managed and / or edited by Ceva. Ceva does not control in any way the information, products or services offered by these other Websites and can in no way be held responsible for the content of such Websites. The use of these Websites by the User is the sole responsibility of the latter.

B. Access to the Website

The consultation of the Website is accessible to any User having an internet access.
Ceva strives to keep the Website accessible 24 hours a day, 7 days a week, without being held to any obligation of result in this respect.

For maintenance, updating, and for any other reason including technical, access to the Website may be interrupted.

In no event will Ceva be held responsible for these interruptions in services and the consequences that may result for the User.

Furthermore, Ceva can not be held responsible for the presence of viruses on the Website and any consequences that may result for the User

C. Use of the Website

The User is authorized to:
- view all or part of the Website,
- complete the information relating to the User Account (hereinafter defined).

The User is not authorized to:
- copy, distribute (including copies), modify or falsify in any way all or part of the elements of this Website- eliminate, from any item copied or printed from this Website, any mention of copyright author, trademark or other intellectual property clause contained in the original element.
If the User wishes to create a hypertext or other link to the Website, he sends an email to the following email address: contact@ceva.com, stating:
- the URL (s) of the page (s) from which the User wishes to propose a link to the Website,
- the URL (s) of the page (s) of the Website to which the User wishes to propose a link.
Ceva undertakes to study the User's request but is not obliged to do so.
Any fraudulent use of the Website or its content and any violation of these Terms may result in the application of criminal and civil penalties provided by law.

II. Creation and Use of User Account

In the event that the Website allows the opening of a User Account, the User agrees to comply with the rules for the creation and use of the User Account defined below.

A. User Account Creation

The User has the obligation to submit the registration form proposed by Ceva and to provide the required data concerning him. The user must also define an identifier and a password (hereinafter the "Connection Codes") which will allow him to access his User Account.

Failing to fill in the mandatory information required, the creation of the User Account will be refused.

Any User may register only once on the Website.

The User certifies that the information he provides is accurate, complete and undertakes to do what is necessary to ensure that it remains so. In particular, the User undertakes to provide only sincere and real information.

In the event that the information provided is false, incomplete or out of date, Ceva reserves the right to suspend or close the User account, temporarily or permanently.

The processing of personal data provided by the User in connection with the creation and use of the User account to the data controller of Ceva is subject to the provisions of the Privacy Policy of Ceva detailed on the Website.

The User agrees not to disclose his Login Codes to any third party in any form or in any way whatsoever and to inform Ceva of any use or suspicion of use of said Codes by an unauthorized third party. The User is solely responsible for the confidential storage of his Connection Codes and any use he may make of them.

B. Use of User Account Services

The User undertakes to respect the conditions specific to the Services offered on the Website.
In particular, as part of the Services offered, the submission to the User Account of a photo, a creation or a testimony (hereinafter the "Content"), grants Ceva and its affiliates a right not exclusive and globally transferable, irrevocable and perpetual, for free use as described, the Content on the media of his choice. 

Ceva undertakes to mention the copyright in the event of exploitation or reproduction of the User's Content.

C. Closing the User Account

The User may at any time proceed to the deletion of his account by logging into his User Account. Closing the Account automatically and immediately causes the end of access to the files attached to it.

In case of non compliance with these Terms, Ceva reserves the right to refuse access to the Services and to close the User Account.

III. Intellectual Property Rights

The Website is owned and operated by Ceva. The presentation of the Website and each of the elements, including trademarks, logos and domain names, appearing on the Website or the component, are protected by the laws in force on the intellectual property, and (i) are held by Ceva or by its subsidiaries or affiliated companies, or (ii) are held by third parties and are subject to a license for use and exploitation granted to Ceva by their owners.

Nothing contained on the Website or the Component may be reproduced, used, modified, assembled, decompiled, assigned, licensed, transferred, copied, translated, sold, published, exploited or otherwise disseminated in any medium whether, partially or completely, without the prior written consent of Ceva. Only the copy for private use is authorized for personal use, private and non-commercial, on the personal computer of the User or via the sharing tools offered on the Website.

Any use formally authorized by Ceva of the content contained in or contained in the Website must be done without any denaturing, modification or alteration in any way whatsoever

Violation of these mandatory provisions subjects the User and all persons responsible to the criminal and civil penalties provided for by French law.

Ceva or its subsidiaries reserve the right to pursue any act of infringement of its intellectual property rights.

IV. Liability of the User

All the hardware and software necessary to access and use the Website is the responsibility of the User who is responsible for the proper functioning of its equipment and its Internet access.

The User is required to take all the necessary preventive measures for the protection of his data, software and / or computer systems to guard against the contamination of possible viruses.

The use of the content made available through the Website is the responsibility of the User. The facts or acts that the User would have to perform in consideration of this information can not engage any other responsibility than that of the User. The access to the contents made available on the Website is the responsibility of the User and Ceva could not be held responsible for the damage or the loss of data which could result from the downloading or the use of the contents diffused on the Website .

The User is solely responsible to Ceva and, where applicable, to any third party, for any damages, direct or indirect, of any nature whatsoever, caused by any content, whatever its nature, communicated, transmitted or disseminated by the User, through the Website, as well as for any violation of these Terms, and the privacy policy.

Juridiske oplysninger

CEVA Animal Health A/S

Ladegårdsvej 2

DK-7100 Vejle

CVR-nr. 27210392

Tlf.: + 45 70200283

Fax: +45 70200683

E-mail: cevadanmark@ceva.com

Ansvarlig for offentliggørelse: Lisa Pontoppidan – adm direktør.

Denne hjemmeside er hosted af: Clever Age

Kontakt

Ceva Animal Health A/S er forpligtet til at indsamle og behandle data i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesordning (GDPR). Du har ret til at få adgang til se, ændre og slette de personlige oplysninger som vi opbevarer om dig. For at give dig muligheden for se, ændre eller slette disse oplysninger som følge af GDPR, bedes du udfylde formularen herunder. Dine data bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med dine ønsker. Ceva Animal Health A/S vil under ingen omstændigheder benytte disse data til andre formål.

Din anmodning er blevet sendt. Vi kontakter dig og behandler din forespørgsel hurtigst muligt. Vi gør opmærksom på at Ceva Animal Health A/S under ingen omstændigheder opbevarer dine data uden samstykke.

Tilbage til toppen